Smernica SPZ

Smernica Slovenského poľovníckeho zväzu o udeľovaní vyznamenaní 

Článok I – Druhy vyznamenaní Článok II – Vyznamenania SPZ

 1. Bronzova medaila SPZ za vyznamne zasluhy o rozvoj pol’ovmctva na Slovensku
 2. Strieborna medaila SPZ za vyznamne zasluhy o rozvoj pol’ovmctva na Slovensku
 3. Zlata medaila SPZ za vyznamne zasluhy o rozvoj pol’ovmctva na Slovensku
 4. Zlaty kamzik
 5. Medaila svateho Huberta Slovenskeho pol’ovmckeho zvazu Clanok III – Pamatne medaile
 6. Pamatna medaila k 50. Vyrociu clenstva v CSMS a SPZ
 7. Pamatna medaila prezidenta SPZ
 8. Pamatna medaila k jubileu SPZ Clanok IV – Spolocne ustanovenia

Clanok V – Sposob odovzdavania a nosenia vyznamenani Clanok VI – Zaverecne ustanovenia

Slovensky pol’ovmcky zvaz (d’alej len SPZ) kazdorocne ocenuje svojich clenov, cestnych clenov SPZ, pracovnikov organizacnych jednotiek SPZ a veducich kruzkov mladych priatel’ov pol’ovmctva (d’alej len KMPP), ktory svojou vyznamnou cinnosfou, alebo mimoriadnymi zasluhami prispeli k rozvoju slovenskeho pol’ovmctva, ochrane prirody a zivotneho prostredia ako aj pri ostatnych cinnostiach suvisiacich s pol’ovnictvom doma alebo v zahranici.

Clanok I – Druhy vyznamenanf

 1. V zmysle stanov SPZ § 3 ods. 11 udel’uje SPZ tieto zvazove vyznamenania:
 2. Bronzovu medailu SPZ za vyznamne zasluhy o rozvoj pol’ovnictva na Slovensku.
 3. Striebornu medailu SPZ za vyznamne zasluhy o rozvoj pol’ovnictva na Slovensku.
 4. Zlatu medailu SPZ za vyznamne zasluhy o rozvoj pol’ovnlctva na Slovensku.
 5. Zlaty kamzik.
 6. Medaila svateho Huberta.
 7. Pamatna medaila k 50. vyrociu clenstva v SPZ.
 8. Pamatna medaila prezidenta SPZ.
 9. Pamatna medaila k jubileu SPZ.
 10. Vyznamenanie a pamatna medaila sa mozu udelif:
 11. Clenom, funkcionarom a pracovnikom SPZ,
 12. Cestnym clenom, byvalym funkcionarom a pracovnikom SPZ,
 13. Organizacnym jednotkam SPZ,
 14. Veducim kruzkov mladych priatefov pofovnictva.
 15. Inym pravnickym resp. fyzickym osobam

Clanok II – Vyznamenania SPZ

 1. Bronzova medaila SPZ za vyznamne zasluhy o rozvoj pol’ovrn’ctva na Slovensku

(dalej len bronzova medaila SPZ)

 1. Vyznamenanie pozostava z bronzovej medaile, bronzoveho odznaku a diplomu. Ak vyznamenanie udeluje OkO, alebo RgO SPZ, diplom podpisuje predseda a tajomnik OkO, alebo RgO SPZ, ak vyznamenanie udeluje rada alebo prez^dium SPZ, diplom podpisuje prezident a viceprezident SPZ.
 2. Navrh na udelenie bronzovej medaily SPZ moze podaf:
 3. fyzickvm osobam – polovmcke zdruzenie, OkO, alebo RgO SPZ, zaujmove kluby SPZ, kynologicka rada SPZ, vyssie organy SPZ a pol’ovnicka organizacia, ktorej clenmi su aj clenovia SPZ,
 4. poFovnickym zdruzeniam – OkO, alebo RgO SPZ, zaujmove kluby SPZ, kynologicka rada SPZ a vyssie organy SPZ,
 5. OkO, alebo RgO SPZ – odborne komisie SPZ, zaujmove kluby SPZ, kynologicka rada SPZ, prezidium alebo rada SPZ,
 6. zaujmove kluby SPZ – odborne komisie SPZ, kynologicka rada SPZ, prezidium alebo rada SPZ.
 7. Bronzovu medailu SPZ udeluje:
 8. fVzickvm osobam – predstavenstvo OkO, alebo RgO SPZ za aktivnu pracu v pol’ovnictve, ak navrhnuty aktivne pracoval v SPZ najmenej 10 rokov, alebo bol veducim KMPP minimalne 10 rokov,
 9. poFovnickym zdruzeniam – predstavenstvo OkO, alebo RgO SPZ za dlhorocne dosahovanie dobrych vysledkov pri plneni uloh alebo za kvalitne zabezpecenie akcii okresneho alebo celoslovenskeho vyznamu,
 10. OkO, alebo RgO SPZ – prezidium SPZ za dlhorocne dosahovanie dobrych vysledkov pri plnem uloh, alebo za kvalitne zabezpecenie akcii okresneho alebo celoslovenskeho vyznamu,
 11. kynologickym a zaujmovym klubom SPZ – prezidium SPZ za dlhorocne dosahovanie dobrych vysledkov pri plnem uloh alebo za kvalitne zabezpecenie akcii okresneho alebo celoslovenskeho vyznamu.
 12. Strieborna medaila SPZ za vyznamne zasluhy o rozvoj pol’ovrn’ctva na Slovensku

(dalej len strieborna medaila SPZ)

 1. Vyznamenanie pozostava zo striebornej medaily, strieborneho odznaku a diplomu. Ak vyznamenanie udeFuje OkO, alebo RgO SPZ, diplom podpisuje predseda a tajomnik OkO, alebo RgO SPZ ak vyznamenanie udeFuje rada alebo prezidium SPZ, diplom podpisuje prezident a viceprezident SPZ.
 2. Navrh na udelenie striebornej medaily SPZ moze podaf:
 3. fyzickym osobam – poFovnicke zdruzenie, OkO, alebo RgO SPZ, zaujmove kluby SPZ, kynologicka rada SPZ, vyssie organy SPZ a poFovn^cka organizacia, ktorej clenmi su aj clenovia SPZ,
 4. poFovnickym zdruzeniam – OkO, alebo RgO SPZ, zaujmove kuby SPZ, kynologicka rada SPZ a vyssie organy SPZ,
 5. OkO, alebo RgO SPZ – odborne komisie SPZ, zaujmove kluby SPZ, kynologicka rada SPZ, prezidium alebo rada SPZ, zaujmove kluby SPZ – odborne komisie SPZ, kynologicka rada SPZ, prezidium alebo rada SPZ.
 6. Striebornu medailu SPZ udel’uje:
 7. fyzickym osobam – predstavenstvo OkO, alebo RgO SPZ,
 • ak navrhovany aktivne pracoval v SPZ minimalne 20 rokov,
 • ak navrhovany aktivne pracoval v SPZ minimalne 15 rokov, z toho 5 rokov vo funkcii s okresnou, alebo celoslovenskou posobnost’ou, vo vybore PZ, alebo v organoch zaujmovych klubov SPZ, alebo je minimalne 10 rokov aktivnym clenom zaujmoveho klubu SPZ, mimoriadne prispel k cinnosti PZ, (reprezentacia PZ, SPZ a podobne), alebo bol veducim KMPP minimalne 15 rokov,
 1. poFovnickym zdruzeniam – rada OkO, alebo RgO SPZ za dlhorocne dosahovanie dobrych vysledkov pri plnen^ uloh za kvalitne zabezpecenie akci^ okresneho alebo celoslovenskeho vyznamu, existujucich minimalne 15 rokov,
 2. alebo RgO SPZ – prezidium SPZ za dlhorocne dosahovanie dobrych vysledkov pri plneni uloh alebo za kvalitne zabezpecenie akcii okresneho alebo celoslovenskeho vyznamu,
 3. kynologickym a zaujmovym klubom SPZ – prezidium SPZ za dlhorocne dosahovanie dobrych vysledkov pri plneni uloh, alebo za kvalitne zabezpecenie akcii okresneho alebo celoslovenskeho vyznamu.
 4. Striebornu medailu SPZ mozno udelit, ak od udelenia bronzovej medaily uplynulo minimalne 5 rokov.
 5. Zlata medaila SPZ za vyznamne zasluhy o rozvoj pol’ovm’ctva na Slovensku

(dalej len zlata medaila SPZ)

 1. Vyznamenanie pozostava zo zlatej medaily, zlateho odznaku a diplomu podp^saneho prezidentom a jednym z viceprezidentov SPZ.
 2. Navrh na udelenie zlatej medaily SPZ moze podaf:
 3. fyzickym osobam – pol’ovmcke zdruzenie, OkO, alebo RgO SPZ, zaujmove kluby SPZ, kynologicka rada SPZ, vyssie organy SPZ a pol’ovmcka organizacia, ktorej clenmi su aj clenovia SPZ,
 4. poFovnickym zdruzeniam – OkO, alebo RgO SPZ, zaujmove kluby SPZ, kynologicka rada SPZ a vyssie organy SPZ,
 5. OkO, alebo RgO SPZ – odborne komisie SPZ, kynologicka rada SPZ, prezidium alebo rada SPZ,
 6. zaujmovvm klubom SPZ – odborne komisie SPZ, kynologicka rada SPZ, prezidium alebo rada SPZ.
 7. Zlatu medailu SPZ udeluje prezidium SPZ:
 8. fVzickvm osobam, ak :
 • navrhovany aktivne    pracoval     v    SPZ   minimalne

25 rokov

 • navrhovany aktivne    pracoval     v    SPZ   minimalne

20 rokov, z toho 5 rokov vo funkcii s okresnou posobnost’ou, alebo organoch zaujmovych klubov SPZ, alebo je minimalne 15 rokov aktivnym clenom zaujmoveho klubu SPZ, mimoriadne prispel k cinnosti PZ (reprezentacia PZ, SPZ a podobne), alebo 10 rokov vo vybore PZ,

 • navrhovany aktivne    pracoval     v    SPZ   minimalne

15 rokov, z toho 5 rokov vo funkcii           s celoslovenskou

posobnostou alebo 10 rokov vo funkcii v OkO, alebo

RgO SPZ, alebo organoch zaujmovych klubov SPZ, alebo bol veducim KMPP minimalne 20 rokov

 1. pol’ovmckym zdruzeniam – za dlhorocne dosahovanie dobrych vysledkov pri plnem uloh alebo kvalitne zabezpecenie akcu okresneho alebo celoslovenskeho vyznamu,
 2. OkO, alebo RgO SPZ – za dlhorocne dosahovanie dobrych vysledkov pri plneni uloh, alebo za kvalitne zabezpecenie akcii okresneho alebo celoslovenskeho vyznamu,
 3. kynologickym a zaujmovym klubom SPZ – za dlhorocne dosahovanie dobrych vysledkov pri plneni uloh, alebo za kvalitne zabezpecenie akcii okresneho, alebo celoslovenskeho vyznamu.
 4. Zlatu medailu SPZ mozno udelif, ak od udelenia striebornej medaily SPZ uplynulo minimalne 5 rokov.
 5. Zlaty kamzi’k
 6. Vyznamenanie pozostava z kovovej medaily na zelenej stuzke a z maleho a veFkeho diplomu podp^saneho prezidentom a viceprezidentom SPZ.
 7. Navrh na vyznamenanie „Zlaty kamz^k“ moze podaf predstavenstvo OkO, alebo RgO SPZ, zaujmove kluby SPZ, odborne komisie SPZ, kynologicka rada SPZ, kancelaria SPZ a prez^dium SPZ, s vyhradou, ze navrhovatel’ nemoze sam seba navrhnuf na vyznamenanie.
 8. Vyznamenanie „Zlaty kamz^k“ udel’uje rada SPZ fyzickym osobam, alebo pravnickym osobam, ktore sa mimoriadne zasluzili o rozvoj slovenskeho pol’ovmctva cinnosfou v jeho organoch, zodpovednym plnemm uloh pri organizovani

a zabezpecovam akcii celoslovenskeho alebo medzinarodneho vyznamu, vedeckou pracou, umeleckou tvorbou, uspesnou reprezentaciou slovenskeho              pol’ovmctva doma, alebo

v zahranicb ci plnemm mimoriadnych uloh na useku pol’ovmctva ak od udelenia Zlatej medaily SPZ uplynulo minimalne 5 rokov.

 1. Medaila svateho Huberta
 2. Slovensky pol’ovmcky zvaz ocenuje mimoriadne zasluhy o vznik a budovanie zvazu, rozvyanie jeho aktivft zameranych na ochranu, zvel’ad’ovanie, zachovavanie tradicii slovenskeho pol’ovmctva a rozvoj pol’ovnictva, ochranu prirody a krajiny a zivotneho prostredia a plnenie d’alsich uloh vyplyvajucich zo vseobecne zavaznych pravnych predpisov upravujucich vykon prava pol’ovmctva, ako aj internych zvazovych predpisov a plnenie uloh vyplyvajucich z uzneseni zvazovych organov.
 3. Ako vyraz ocenenia tychto zasluh udeFuje Slovensky pol’ovmcky zvaz v zmysle § 3, ods. 11 stanov SPZ nezavisle od ostatnych zvazovych vyznamenam Medailu svateho Huberta.
 4. Medaila svateho Huberta pozostava z kovovej medaile, maleho a veFkeho diplomu podp^saneho prezidentom a viceprezidentom SPZ.
 5. Medailu svateho Huberta udeFuje rada SPZ na navrh prezidia SPZ, odbornych komisii SPZ, kynologickej rady SPZ, zaujmovych klubov SPZ, predstavenstva OkO, alebo RgO SPZ.
 6. Medailu svateho Huberta mozno udelif:
 7. clenom, funkcionarom a pracovmkom SPZ,
 8. cestnym clenom, byvalym funkcionarom a pracovmkom SPZ,
 9. organizacnym jednotkam SPZ,
 10. inym pravnickym, alebo fyzickym osobam, ktore sa mimoriadnou mierou pricinili o rozvoj slovenskeho pol’ovmctva.
 11. Medaila svateho Huberta sa udeluje fyzickym, alebo pravnickym osobam, ktore:
 12. sa ako clenovia SPZ svojou mimoriadnou pracou v zvazovych funkciach, alebo v pol’ovmckej praxi, vyznamne zasluzili o rozvoj slovenskeho pol’ovnictva, alebo sfrenia a zachovavania tradicii slovenskeho pol’ovmctva minimalne na okresnej urovni,
 13. vedeckou cinnosfou na useku pol’ovmctva podstatne prispeli k ochrane a zvefadeniu pol’ovmctva alebo k ochrane prirody,
 14. umeleckou alebo publikacnou cinnosfou alebo uspesnou reprezentaciou slovenskeho pol’ovmctva prispeli k sireniu dobreho mena slovenskeho pol’ovmctva doma, alebo v zahranici,
 15. zabezpecemm ekonomickych zdrojov vyznamnej miery, prispeli k realizacii uloh slovenskeho pol’ovmctva.

Clanok III – Pamatne medaile

 1. Pamatna medaila k 50. vyrociu clenstva v pol’ovnfckej organizacii, Ceskoslovensky myslivecky svaz a SPZ
 2. Pamatna medaila k 50. vyrociu clenstva v CSMS a SPZ pozostava z kovovej medaily, odznaku a diplomu. Diplom podpisuje prezident a predseda osvetovej komisie SPZ.
 3. Pamatnu medailu k 50. vyrociu clenstva v CSMS a SPZ udeluje predstavenstvo OkO, alebo RgO SPZ na zaklade dlzky clenstva v CSMS a SPZ.
 4. Pamatna medaila k 50. vyrociu clenstva v CSMS a SPZ sa udeluje fyzickym osobam – clenom SPZ, ktory v roku udelenia medaily dovrsili 50 rokov nepretrziteho clenstva v CSMS a SPZ.
 5. Pamatna medaila prezidenta SPZ
 6. Pamatna medaila prezidenta SPZ pozostava z kovovej medaily a diplomu. Diplom podpisuje prezident SPZ.
 7. Pamatnu medailu prezidenta SPZ udeluje:
 8. fyzickym osobam – polovnicke zdruzenie, predstavenstvo OkO, alebo RgO SPZ, zaujmove kluby SPZ, vyssie organy SPZ,
 9. polovmckvm zdruzeniam – predstavenstvo OkO, alebo RgO SPZ, vyssie organy SPZ,
 10. OkO, alebo RgO SPZ, zaujmovym klubom SPZ – vyssie organy SPZ.
 11. Pamatna medaila prezidenta SPZ sa udeFuje:
 12. fyzickym osobam – clenom SPZ :

– za dlhorocne dosahovanie dobrych vysledkov pri plnem uloh na useku pol’ovmctva, ak clen SPZ dosiahol vek 70 a viac rokov svojho zivota,

 1. poFovnickvm zdruzeniam – za dlhorocne dosahovanie dobrych vysledkov pri plnem uloh na useku pol’ovmctva, ak dlzka existencie PZ je viac ako 30 rokov,
 2. kynologickym a zaujmovvm klubom SPZ – za dlhorocne dosahovanie dobrych vysledkov pri plneni uloh, alebo za kvalitne zabezpecenie akcii okresneho, alebo celoslovenskeho vyznamu, ak dlzka existencie klubu je viac ako 20 rokov.
 3. Pamatna medaila k jubileu SPZ
 4. Pamatna medaila k jubileu SPZ pozostava z kovovej medaile a maleho diplomu.
 5. Pamatnu medailu k jubileu SPZ, udeFuje prezident SPZ, pri prilezitosti okruhleho vyrocia zalozenia prvej organizacie zdruzujucej pol’ovmkov na celom uzem^ Slovenska – Loveckeho ochranneho spolku.
 6. Pamatna medaila sa udeFuje okresnym a regionalnym organizaciam a inym zasluzilym pol’ovmckym subjektom.

Clanok IV – Spolocne ustanovenia

 1. Vyznamenania SPZ vsetkych styroch stupnov -A, B, C a D moze udelif priamo aj rada SPZ na navrh DR SPZ, kancelarie SPZ, odbornych komisii SPZ a kynologickej rady SPZ. Takto udelene vyznamenania sa podl’a miestnej prislusnosti nezapocftavaju do kvoty prislusnej OkO, alebo RgO SPZ.
 2. OkO, alebo RgO SPZ moze kazdorocne navrhnuf a udelif na kazdych aj zacatych 100 clenov jednu bronzovu medailu SPZ. Na kazdych aj zacatych 100 clenov moze udelif a podaf navrh na udelenie jednej striebornej, alebo zlatej medaily SPZ, alebo vyznamenania „Zlaty kamz^k“ bez ohl’adu na druh a stupen vyznamenania.

Ak OkO, alebo RgO SPZ nevycerpa stanovenu kvotu striebornych, alebo zlatych medaiH SPZ, alebo vyznamenania „Zlaty kamz^k“, moze o pocet takto neuplatnenych navrhov, na podanie ktorych ma narok, rozsmf pocet udelenych bronzovych medaili SPZ.

Zaujmove kluby mozu navrhnuf na kazdych aj zacatych 100 clenov, len jedno vyznamenanie, bez ohl’adu na jeho druh, alebo stupen a bez ohl’adu na to, ci sa udeluje fyzickej, alebo pravnickej osobe. Bod c. 2 neprejednava kvotu medaile svateho Huberta.

 1. OkO, alebo RgO SPZ, alebo zaujmove kluby, mozu podaf kazdorocne jeden navrh na udelenie medaile svateho Huberta SPZ na kazdych i zacatych 1000 clenov. Navrhy podane ustrednymi organmi, alebo ich komisiami nie su pocetne limitovane.
 2. Vyznamenania A, B, C a D sa udeluju:
 3. pri prilezitosti Mesiaca pol’ovrnctva a ochrany prirody,
 4. pri prilezitosti zivotneho jubilea.
 5. Medaila svateho Huberta SPZ sa udeluje:
 6. pri prilezitosti Dm svateho Huberta vo Svatom Antone,
 7. pri vyznamnych zivotnych jubileach navrhnutych osob, alebo vyrocia vzniku organizacie,
 8. pri jubileach SPZ,
 9. pri navstevach zahranicnych pol’ovrnckych organizacii.
 10. Navrh na vyznamenanie u fyzickych osob musi obsahovaf:
 11. meno a priezvisko navrhovaneho na vyznamenanie,
 12. bydlisko,
 13. datum narodenia,
 14. nazov OkO, alebo RgO SPZ,
 15. clenstvo v SPZ (od roku …),
 16. doterajsie pol’ovmcke vyznamenania s rokmi ich udelenia,
 17. zdovodnenie navrhu.
 18. Navrh na vyznamenanie u pravnickych osob musi obsahovaf:
 19. nazov organizacie,
 20. sidlo organizacie,
 21. zdovodnenie navrhu.
 22. Evidenciu o udelenych vyznamenaniach vedie organizacna zlozka, ktora vyznamenanie udelila. Centralnu evidenciu o vsetkych vyznamenaniach vedie kancelaria SPZ vo svojej elektronickej databaze.
 23. Jednotlive stupne vyznamenam SPZ mozno udelif jednej osobe len jeden krat.
 24. Predkladacia lehota navrhov na vyznamenania a pamatnych medaili na urovm OkO, alebo RgO SPZ je stanovena do konca decembra predchadzajuceho roka, (cas na spracovanie a posudenie navrhov osvetovych komisii pri OkO, alebo RgO SPZ) a nasledne na urovni ustredia SPZ do konca marca, v ktorom ma byf vyznamenanie udelene.
 25. Naklady spojene s udelenim vyznamenania hrad^ organizacna zlozka SPZ takto:
 26. OkO, alebo RgO SPZ hradia naklady spojene s udelenim vyznamenam, ktore udelili alebo, ktore boli udelene na ich navrh,
 27. kynologicke a zaujmove kluby SPZ hradia naklady spojene s udelenim vyznamenam, ktore boli udelene na ich navrh,
 28. naklady spojene s udelenim ostatnych vyznamenam hradi ustredie SPZ.
 29. Navrhy na vyznamenania predlozene predstavenstvom OkO, resp. RgO SPZ, a to konkretne: Zlata medaila SPZ za vyznamne zasluhy o rozvoj pol’ovmctva na Slovensku, Zlaty kamz^k a medaila Svateho Huberta, odsuhlasuje prislusna Rada OkO resp. RgO SPZ

Clanok V – Sposob odovzdavania a nosenia vyznamenam

 1. Vyraz ocenenia clenom SPZ si zasluhuje dostojne odovzdavanie jednotlivych vyznamenam.
 2. Vyznamenania A, B, C a D sa odporuca odovzdavat slavnostnym sposobom, pri slavnostnych prilezitostiach a podujatiach a na dostojnom mieste. (Takymito prilezitost’ami, sposobmi a miestom su napriklad: pol’ovnicke dni v rezii PZ, OkO, RgO SPZ, zasadnutia rady OkO, alebo RgO SPZ, akcie

s tematikou odovzdavania vyznamenani, Hubertovske slavnosti atd’.).

 1. Medaila svateho Huberta sa odovzdava pocas dm svateho Huberta vo Svatom Antone.
 2. Pamatne medaile F, G a H sa odovzdavaju rovnakym sposobom, ako vyznamenania A, B, C a D.
 3. Medaila sa nosi na saku pol’ovnickeho obleku – uniformy. Pripma sa nad l’ave prsne vrecko. Z troch stupnov bronz, striebro a zlato sa nosi vzdy iba najvyssie. Pamatna medaila – odznak sa pripma po Tavej strane medaily za vyznamne zasluhy o rozvoj pol’ovmctva na Slovensku. Na chlopnu saka sa umiestnuju odznaky prislusnosti ku klubu SPZ (napr. odznak klubu trubacov) a dalsie odznaky vyjadrujuce prislusnost’ k organizacii.

Clanok VI – Zaverecne ustanovenia

 1. Tieto smernice schvalila rada SPZ podTa § 12 ods. 4 pismeno b) Stanov SPZ na zasadnuti rady SPZ dna 30. 05. 2015 a nadobudne ucinnost od: 1.1. 2016.

OkO a RgO SPZ a tiez zaujmove a kynologicke kluby nahlasuju navrhy na vyznamenania do 31. marca prislusneho kalendarneho roka prostredmctvom SIS SPK.

 1. Tymto stracaju platnosf:
 2. Smernice SPZ pre vyznamenanie za vyznamne zasluhy o rozvoj slovenskeho pol’ovnictva schvalene radou SPZ dna 25.10.1997 a doplnenia a zmeny tejto smernice schvalenej radou SPZ dna 30.5.1998.
 3. Smernice SPZ o udel’ovani Medaily svateho Huberta schvalene radou SPZ zo dna 25.10.1997.

Ing. Tibor Lebocky, PhD., v.r.
prezident SPZ

Ing. Robert Komjati-Nagy, v.r.
predseda OsK SPZ

PaedDr. Imrich Suba, PhD., v.r.
riaditel’ K SPZ