Chovateľská prehliadka poľovníckej sezóny 2018/2019, Trenčianske Stankovce 30. – 31. 3. 2019

Vyhodnotenie chovateľskej prehliadky poľovníckej sezóny 2018/19.

Vážené dámy, páni priatelia poľovníci. Posledné roky sa opakujem, že trofejí nám pribúda. Teraz to nie je výnimka a celkový počet trofejí máme 982 a to je o 32 viac ako minulý rok. To číslo hovorí samo za seba. Treba poďakovať všetkým členom poľovníckej komisie, ktorý sa na príprave podieľali a tiež za prípravu a výrobu katalógu. Napr. v roku 2000 sme mali na výstave 22 medailových trofejí a dnes máme medailových trofejí 90.

Jelenej zveri – sme ulovili 1366 jedincov, čo je o 165 viac ako v predchádzajúcej sezóne. Plán lovu bol splnený na 103%. Jeleňov sme ulovili 278 ks, z toho IV. VT iba 10 o dva menej ako min. rok.  Medailových jeleňov sa ulovilo 30 ks, ale v IV. VT ich je iba 7 o 4 menej ako min. rok. Nesprávne ulovených je 8 jeleňov. Úbytok jeleníc sa vykázal 614 a jelenčiat 474 jedincov. Máme tu nájdenú trofej jeleňa zlatej medaily 213,19 b. CIC vo veku 7-8 rokov a najlepšia trofej jeleňa tu napriek prísľubu nie je, bola obodovaná hneď po ulovení 224 b. CIC, samozrejme so zrážkou 10% na hmotnosť.

Srnčej zveri – sme ulovili 1378 jedincov, čo je o 16 jedincov menej ako min. rok. Chcem  opäť zdôrazniť aby sme pri plánovaní lovu srnčej zveri boli citlivejší. Plán lovu sa splnil na 93%. Srncov sa ulovilo 505 jedincov,  medailových je 11 trofejí a nesprávne ulovených je 6 srncov. Úbytok sŕn je 498 a srnčiat 375. U tejto zveri chcem upozorniť, že máme zaznamenaný výskyt Fibropapilomatózy. Vírusové nádorové ochorenie S a J zveri. Okamžite takéto jedince odloviť. Mimo času lovu požiadať OÚ, určite vám okamžite vyjdú v ústrety.

Diviačej zveri – sme ulovili 3134. Je to toľko, koľko sa naplánovalo a plán lovu bol splnený na 103%, čiže už nastavením plánu lovu sme opäť diviačiu zver šetrili. Diviakov – kancov sa ulovilo 61 ks, ale je tu skoro polovica takých čo sú tesne po 24 mesiacoch čiže 2 ročný. Medailových trofejí tu je 17 ale 7 rokov a sotva 5. Oproti minulému roku značný úpadok, čo sa dalo čakať. Diviačej zveri bude isto dostatok, preto ju i z dôvodu hrozby AMO treba intenzívnejšie loviť.

Muflónej zveri – sme ulovili 376 jedincov čo je o 13 menej ako min. rok. Plán sa splnil iba na 73%, čo je veľmi neuspokojivé. Lov tejto zveri je treba výrazne zvýšiť. Muflónov sa ulovilo 82 ks z toho medailových je 17, ale muflónov III.VT to je 6 rokov a starších iba 7. Muflónic sa vykázalo 137 a muflónčat 137 jedincov. Početnosť tejto zveri neustále narastá, ale kvalita v niektorých revíroch dobrá nie je.

Danielej zveri – sme ulovili 171 jedincov, je to o 40 jedincov viac ako min. rok. Plán lovu sa splnil iba na 77%, čo je tiež veľmi zlé plnenie. Danielov sa ulovilo 44, z toho je 7 medailových. V III. VT čo je 8 rokov a viac boli ulovené 3 jedince.

Vystavujeme ešte 4 medailové lebky jazvecov zo 66 ulovených, 3 medailové lebky líšok z 584 ulovených a 1 bronzovú lebku šakala zlatého. Bolo ulovených ešte 24 kún a 222 divých kačíc a iné po pár jedincoch.

Všeobecne sa konštatuje, že zveri je viac ako sú únosné stavy. Vieme, že sú rozdiely, niekde je zveri viac inde o niečo menej, alebo sa v určitej dobe niekde viac sústreďuje a potom spôsobuje určité škody. Je na nás aby sme na tieto skutočnosti reagovali, aby sme nakoniec na vyššiu početnosť zveri a škody nedoplatili. Nádejné jedince treba oveľa viac tolerovať a ostatnú nadpočetnú a na lov súcu zver odloviť. Prajem vám úspešné, selektívne-správne odstrely, a pekné trofeje a zážitky. Poľovníctvu zdar!

Predseda poľovníckej komisie:

Daniel Matečný