ZMENA Smernice o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členov SPK

Vážení členovia SPK,

Prezídium SPK na svojom zasadnutí dňa 9.11.2022 schválilo uznesením č. 58/2022 zmenu Smernice o organizovaní a vykonávaním kontrolných strelieb členov SPK. 

Vzhľadom na to, že smernica nebola od jej vzniku a schválenia v roku 2011 ani raz zmenená a už bola vzhľadom na meniace sa podmienky zastaralá, Strelecká komisia SPK navrhla jej zmeny po dlhých diskusiách, ktoré schválilo podľa Stanov SPK Prezídium SPK. 

Zásadnejšie INFO o zmenách:

 • Keďže viaceré predpisy umožňujú absolvovanie napr. skúšok z poľovníctva v inej OPK, budú sa môcť KS zúčastniť aj členovia OPK v mieste prechodného bydliska (tí sa nepozývajú na KS, ale môžu ich v danej OPK absolvovať po dohode s danou OPK);
 • KS v určitej OPK bude môcť absolvovať člen vykonávajúci právo poľovníctva v poľovníckej organizácii patriacej pod danú OPK (keď bude PZ/PS/PO poverené vykonaním KS s delegovanými rozhodcami);
 • ak člen niektorej z OPK absolvuje takéto KS, je povinný o tom upovedomiť OPK do 30 dní od ich konania;
 • kontrolné streľby budú zadávané na kartu člena v ŠIS SPK, 
 • vzor preukazu z vykonaných KS taktiež schválilo 9.11.2022 (chýbajúci dokument od vzniku SPK…)
 • a ďalšie zmeny, ktoré sú uvedené nasledovne
 1. Mení sa definícia v úvode z pôvodnej: „Slovenská poľovnícka komora má podľa zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z., § 42 písm. e) povinnosť organizovať kontrolné streľby pre členov SPK“ na: „Slovenská poľovnícka komora (SPK) má podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) § 42 písm. e) povinnosť organizovať kontrolné streľby pre členov SPK“.
 2. Písmeno A sa mení na Článok I.
 3. Vety v pôvodnom odseku A sa menia na body, ktoré znejú:
  1. v overení schopnosti člena SPK bezpečne a spoľahlivo ovládať vlastnú zbraň alebo zbraň v spolu držbe pri výkone práva poľovníctva, tzn. zver zasiahnuť tak, aby sa zbytočne netrápila a nevznikli straty nedohľadaním postrieľanej zveri,
  2. v overení správnosti nastrelenia zbrane, jej funkčnosti a v samostatnej streľbe pred poľovníckou sezónou.
 4. Z Článku I. vypadáva veta: „Preveruje a spresňuje sa tiež evidencia zbraní, ktoré drží na výkon práva poľovníctva“.
 5. Písmeno B sa mení na Článok II.
 6. V prvej vete prvého odseku sa za slová „je povinný úspešne absolvovať“ mení na „je povinný prísť a úspešne absolvovať“.
 7. V treťom odseku sa slová „účasť na majstrovstvách SPK, alebo SPZ, alebo verejných streleckých súťaží SPK alebo SPZ uverejnených v streleckom kalendári SPK v prípade, ak člen SPK absolvoval“ menia na „účasť na vrcholových streleckých podujatiach SPK (Majstrovstvá SPK, Majstrovstvá Oblasti, Majstrovstvá OPK), ktoré sú usporiadané podľa Streleckého poriadku SPK, kde člen absolvoval…“
 8. V treťom odseku vypadáva veta „Kontrolnú streľbu a zároveň aj preukaz o kontrolnej streľbe nahrádza u členov SPK kvalifikačný preukaz držiteľa výkonnostnej triedy v príslušnej disciplíne (guľa, brok).“ a nahrádza ju bod 4., ktorý znie: „Kontrolnú streľbu nahrádza zaevidovanie dosiahnutia výkonnostnej triedy v príslušnej disciplíne, z vrcholového streleckého podujatia SPK, na karte držiteľa PL v Štatistickom informačnom systéme (ŠIS) SPK podľa článku II. ods. 3.“
 9. Bod 4. sa mení na bod 5.
 10. Bod 5. sa mení na bod 6.
 11. Písmeno C sa mení na Článok III.
 12. V bode 2. sa dopĺňajú slová za „..pre všetkých členov OPK s trvalým“, ktoré znejú „alebo prechodným pobytom v miestne príslušnej OPK.“
 13. V bode 4. sa menia slová „poľovnícke zdrženie, prípade inú poľovnícku organizáciu“ na „poľovnícku organizáciu v miestnej príslušnosti OPK“ a vypadávajú slová „pričom na jej zabezpečenie deleguje kvalifikovaných streleckých inštruktorov a rozhodcov“, ktorých nahrádza nová veta, ktorá znie: „Na vykonanie kontrolných strelieb deleguje OPK kvalifikovaných streleckých rozhodcov a inštruktorov s platným preukazom.“
 14. Dopĺňa sa bod 5., ktorý znie: „Kontrolných strelieb organizovaných poľovníckou organizáciou v miestne príslušnej OPK sa môže zúčastniť aj člen inej OPK, musí byť však riadnym členom poľovníckej organizácie patriacej do príslušnej OPK. Potvrdenie o absolvovaní kontrolných strelieb potvrdí v streleckom preukaze členovi aj nečlenovi príslušná OPK, ktorá organizáciou kontrolnej streľby poverila inú organizáciu podľa bodu 4 tohto článku.“
 15. Dopĺňa sa bod 6., ktorý znie: Pokiaľ člen absolvuje kontrolnú streľbu u inej OPK podľa bodu 2, 4 a 5 tohto článku, musí o tom upovedomiť do 30 dní OPK, v ktorej je evidovaný podľa trvalého bydliska.
 16. Písmeno D sa mení na Článok IV.
 17. V bode 1 sa za slová „je povinný“ dopĺňa slovo „prísť a“
 18. V bode 2 sa slová „jednou guľovou (v prípade že vlastní malokalibrovku i guľovnicu, kontrolnú streľbu realizuje guľovou zbraňou) a jednou brokovou zbraňou absolvuje kontrolnú streľbu“ Menia na „jednou guľovou a jednou brokovou zbraňou absolvuje kontrolnú streľbu.“
 19. V bode 2 sa slovo „malorážkovej“ mení na „malokalibrovkovej“
 20. V bode 3 sa vypúšťajú slová „Na kontrolnej streľbe sa strieľa“ a nahrádzajú sa slovami „Kontrolné streľby sa vykonávajú v streleckých disciplínach uvedených v Streleckom poriadku SPK, pričom pri streľbe z guľovej zbrane je možné použiť oporu zbrane a pohodlnejšiu polohu a pri streľbe brokovou zbraňou menší počet terčov, pokiaľ člen SPK splní stanovený limit skôr.“
 21. V bode 3 sa vypúšťajú písmená „a), b), c)“
 22. Vypúšťa sa celý bod 4
 23. Písmeno E sa mení na Článok V.
 24. V bode 1 sa slovo „zásahov“ mení na „bodov
 25. V bode 4 sa slovo „určitý“ mení na „určený“
 26. V bode 4 sa vypúšťajú slová „poľovnícke združenie resp.“ a pred slovo „organizácia“ sa vkladá „miestne príslušná“.
 27. V bode 4 sa vkladá nová veta, ktorá znie „Ak držiteľ PL už je držiteľom preukazu, OPK mu potvrdí úspešné absolvovanie kontrolnej streľby s dátumom jej vykonania, pečiatkou a dosiahnutým výsledkom alebo splnením limitu.“
 28. V bode 5 sa slovo „Evidencia“ nahrádza slovom „Evidenciu“ a vypúšťajú sa slová „o kontrolnej streľbe zakladá Kancelária OPK do evidenčných kariet členov a„ a za slovo „preukazov“ sa vkladajú slová „vedie Kancelária OPK elektronicky na karte držiteľa PL v ŠIS SPK“
 29. Bod „F“ sa mení na Článok VI.
 30. V bode 1 sa za slovo „podľa“ vkladá slovo „preukázateľne
 31. Bod „G“ sa mení na Článok VII.
 32. Text „Túto smernicu schválil Snem SPK dňa 11.06.2011 a nadobúda platnosť od 11.06.2011.“ sa mení na „Smernica schválená a účinná Snemom SPK dňa 11.06.2011 v znení zmien a doplnkov: 1. Schválených a platných od 9.11.2022 uznesením Prezídia SPK č. 58/2022.“