Chovateľská prehliadka sezóny 2019/2020

Chovateľská prehliadka poľovníckej sezóny 2019/2020 sa už tradične uskutočnila v kultúrno spoločenskom dome v Trenčianskych Stankovciach. Po dlhých rokoch sa konala samostatne pre okres Trenčín. V dôsledku obmedzení v súvislosti s pandémiou koronavírusu bola zrušená verejná časť chovateľskej prehliadky – výstava trofejí. Neverejnú časť chovateľskej prehliadky – hodnotenie trofejí sme stihli ešte pred vydaním mimoriadnych opatrení a obmedzení.

Z celkového počtu 644 kusov trofejí z ulovenej alebo usmrtenej zveri bolo na chovateľskú prehliadku predložených  636 kusov trofejí. 7 trofejí bolo predložených ako fotodokumentácia a 1 trofej predložená nebola. Z 228 ulovených alebo uhynutých jeleňov dosiahlo 16 trofejí bronzovú medailu čo je 7,02%. Z celkového počtu 305 ulovených alebo uhynutých srncov dosiahla 1 trofej zlatú medailu, 2 trofeje striebornú medailu a 1 trofej bronzovú medailu. U danielej zveri bolo ulovených alebo uhynutých 28 danielov z čoho 1 trofej dosiahla striebornú medailu a 2 trofeje bronzovú medailu. Z celkového počtu 23 ulovených alebo uhynutých muflónov dosiahli 2 trofeje zlatú medailu, 2 trofeje striebornú medailu a 1 trofej bronzovú medailu. U diviačej zveri bolo ulovených alebo uhynutých 52 dospelých kancov z čoho 1 trofej dosiahla zlatú medailu, 4 trofeje striebornú medailu a 13 trofejí bronzovú medailu. Z celkového počtu 8 predložených trofejí z jazveca boli 3 trofeje zlaté, 2 strieborné a 1 bronzová. Úroveň ošetrenia trofejí bola vyhovujúca až na 2 zle ošetrené trofeje.

Početnosť jelenej zveri neustále narastá i napriek neustálemu zvyšovaniu jej lovu. Problémom je zle vykazovaný pomer lovu jeleňov a jeleníc 1:2. Pokiaľ by bola táto skutočnosť realitou tak by početnosť jeleníc bola NULA! Ďalším problémom je pravdepodobne nesprávne vykazovaná početnosť jeleňov IV. VT pred odstrelom keďže nebol splnený plán lovu jeleňov IV. VT.

U srnčej zveri možno konštatovať stagnujúcu až klesajúcu početnosť. Je to spôsobené nesprávnym pomer pohlavia srnčej zveri. V JKS sa vykazuje viac srncov z dôvodu čo najväčšej možnosti ich lovu. Plán lovu sŕn sa pritom neplní.

U danielej zveri možno stále pozorovať enormný nárast početnosti. Plán plnenia lovu danielej zveri bol plnený na 89%. Tento druh zveri je pomerne zaujímavý a vzácny, no jej lov by nemal byť zanedbávaný na úkor zveri bonitovanej z dôvodu neustáleho nárastu jej početnosti.

U muflonej zveri bol plán lovu splnený na 62%. Jej kvalita v niektorých revíroch dosahuje minimálne parametre. Radikálnejší zásah do populácie tejto zveri sa zatiaľ nedarí naplniť a tak sa rozširuje ďalej.

U diviačej zveri bolo ulovené rekordné množstvo čo je spôsobené jej intenzívnym lovom v súvislosti s opatreniami proti šíreniu AMO.

Hodnotenie trofejí i napriek obmedzeniam prebehlo bez komplikácii a na vysokej odbornej úrovni za čo patrí poďakovanie najmä predsedovi hodnotiteľskej komisie p. Matečnému ako aj jej členom a pomocníkom. Poďakovanie za disciplínu a príkladnú spoluprácu patrí aj užívateľom poľovných revírov okresu Trenčín. Z dôvodu zrušenia verejnej časti chovateľskej prehliadky – výstavy trofejí bol vyhotovený katalóg trofejí spolu s fotodokumentáciou najsilnejších trofejí a trofejí označených ako nesprávny odstrel, ktorý bol distribuovaný cez užívateľov poľovných revírov všetkým poľovníkom vykonávajúcim právo poľovníctva v okrese Trenčín.

S pozdravom

„Poľovníctvu zdar !“

OPK Trenčín