AMO: Úhrada (zástrelné) za ulovenie diviačej zveri – informácia a pokyny. EDIT (09.10.22): VZOROVÉ FOTKY

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako ďalší z nástrojov na podporu lovu diviačej zveri, s cieľom zamedziť ďalšiemu šíreniu afrického moru ošípaných (AMO) a ochrániť chovy domácich ošípaných, vyčlenilo finančné prostriedky na úhradu za ulovenie diviačej zveri.

Úhrada môže byť poskytnutá:

  • užívateľom poľovných revírov zaradených do P I, v ktorých sa nachádza alebo do nich zasahuje vysokoriziková oblasť AMO (modré – reštrikčné pásmo I) vrátane nárazníkovej zóny AMO s Maďarskom (hnedá zóna) vo výške 100 EUR za každého uloveného diviaka (bez rozdielu veku a pohlavia)
  • užívateľom poľovných revírov nezaradených do reštrikčných pásiem (biela – čistá časť územia SR) vo výške 100 EUR za každý kus ulovenej samičej zveri (diviačica, lanštiak – samica, diviača – samica)  Na tento účel vyvinulo aplikáciu Zástrelné: https://statistika1.land.gov.sk/zastrelne

Všetky PR okresu Trenčín patria k 01.10.2022 do nezaradených v rámci reštrikčných pásiem (biela), t.j. vzťahuje sa na nich zástrelné len pre diviačiu zver v kategórii SAMICE (diviačica, lanštiak – samica, diviača – samica).

Stručné zhrnutie pokynov k vyhotoveniu fotografií:

Fotografie sa vyhotovujú bezprostredne po ulovení priamo na miestne ulovenia, resp. na najbližšom vhodnom mieste pre vyhotovenie fotografii. Fotografie č. 1 a č. 3 je nutné vyhotoviť tak, aby bolo možné identifikovať pohlavie jedinca.

  1. fotografia: Jedinca uložíme na pravý bok, značku NEZAKLADÁME, vyhotovíme fotografiu.
  2. fotografia: S jedincom nemanipulujeme, na značke vylomíme príslušný dátum ulovenia a položíme ju (NEZALOŽÍME) na jedinca, vyhotovíme fotografiu.
  3. fotografia: S jedincom nemanipulujeme, na jedinca ako obvyklé založíme značku, odstránime ľavú prednú raticu, vyhotovíme fotografiu.

Pri vyhotovení fotografii je odporúčané mať zapnutú funkciu GPS spolu s povolením zápisu GPS súradníc v aplikácii fotoaparátu z dôvodu, že pri následnom zápise do aplikácie je nutné vyplniť GPS súradnice miesta ulovenia. Fotografie následne spolu s príslušnými údajmi vkladá vopred zaregistrovaný užívateľ PR (NIE každý poľovník samostatne) do aplikácie. Maximálna veľkosť 1 fotografie je 2 MB !

Vzorové fotografie (statistika1.land.gov.sk, upravené):

V prílohe nájdete podrobnejšie informácie a pokyny k vyhotoveniu fotodokumentácie a ďalšiemu postupu.

Zaradenie PR do reštričných pásiem